Home | Info | Nieuwsbrief | Preken | Agenda | Links | Contact | Gastenboek
Index | Terug | Verder
Bijbelstudie: Bijbels en effectief bidden
door Tjarko Evenboer, 23 februari 2003

Wat is gebed en wat is Gods principe in gebed?
Mattheus 7:7 "Bidt en u zal gegeven worden; zoekt en gij zult vinden, klopt en u zal opengedaan worden. Want een ieder die bidt, ontvangt, en wie zoekt, vindt, en wie klopt, hem zal opengedaan worden. Of welk mens mens onder u zal, als zijn zoon hem om brood vraagt, hem een steen geven? Of als hij een vis vraagt, zal hij hem toch geen slang geven? Indien dan gij, hoewel hij slecht zijt, goede gaven weet te geven aan uw kinderen, hoeveel te meer zal uw Vader in de hemelen het goede geven aan hen, die Hem daarom bidden."
Het is een principe van God om ons te geven wat wij bidden, want hij is onze Vader. Hij is geïnteresseerd in ons. Dit is een principe dat bovenaan staat.
Hetzelfde zie je in Genesis 18, waar God Sodom en Gomorra wil vernietigen vanwege haar zonde. Als Abraham vraagt of de Here de stad niet wil verdelgen wanneer er 50 rechtvaardigen zijn, stemt de Here ermee in. God is dus geïnteresseerd in ons en wil vanuit een relatie onze gebeden verhoren.
Wel geeft de bijbel een aantal richtlijnen waaraan ons gebed moet 'voldoen'.

1. Tot wie moet je bidden?
De bijbel legt de nadruk op het bidden tot de Vader, maar zegt ook dat je tot Jezus kan bidden:
Johannes 16:23 "En te dien dage zult gij Mij niets vragen. Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u, als gij de Vader om iets bid, zal Hij het u geven in Mijn naam. Tot nu toe hebt gij niet om iets gebeden in Mijn naam, bidt en gij zult ontvangen, opdat uw blijdschap vervuld zij." Jezus legt hier de nadruk op het bidden tot de Vader in Zijn Naam. Jezus is de enige Weg tot de Vader, vandaar dat Jezus ook de enige Weg tot God in gebed is. Vandaar is het gebruiken van de naam van Jezus in gebed belangrijk en krachtig. Bidden 'om uw naams wil' o.i.d. is onbijbels.
Jezus zegt ergens anders ook dat je tot Hem kan bidden: Johannes 14:12 "..Ik ga tot de Vader, en wat gij ook vraagt in Mijn Naam, Ik zal het doen, opdat de Vader in de Zoon verheerlijkt worde. Indien gij Mij iets vraagt in Mijn naam, Ik zal het doen."

2. Altijd dankend, lovend en prijzend bidden opent de weg tot God
De bijbel zegt dat we Gods poorten ingaan met dankzegging en zijn voorhoven met lof. Dit is te lezen in Psalm 100:4 (de Engelse bijbel heeft het sterker vertaald) “Enter into his gates with thanksgiving, [and] into his courts with praise”. Het is dus belangrijk om God te naderen met dankzegging en lofprijzing.

Filippenzen 4:4 "Verblijdt u in de Here te allen tijde! Wederom zal ik zeggen: Verblijdt u! Uw vriendelijkheid zij alle mensen bekend. De Here is nabij. Weest in geen ding bezorgd, maar laten bij alles uw wensen door gebed en smeking met dankzegging bekend worden bij God. En de vrede Gods, die alle verstand te boven gaat, zal uw harten en uw gedachten behoeden in Christus Jezus."

Deze tekst laat een aantal belangrijke principes zien van gebed:
1. Als we wensen of zorgen hebben, moeten we niet boos of geïrriteerd worden, maar ons juist verblijden in de Here
2. We mogen ons geen zorgen maken, want we moeten beseffen dat het God is die voor ons zorgt
3. Onze wensen moeten we bij God bekend maken met gebed en smeking, maar wel onder dankzegging
4. Als wij ons verblijden, hem danken bij ons gebed en de keuze maken ons geen zorgen te maken zal de vrede van God onze vervullen!

Efeze 5:20 "Dankt te allen tijde in de naam van onze Here Jezus Christus God, de Vader, voor alles, en weest elkander onderdanig in de vreze van Christus."
Het is goed als we God danken voor alles, zelfs voor hele simpele dingen. Door constant God te danken openen we een weg tot verhoring van onze gebeden. Besef dus ook dat zelfs wanneer je zorgen hebt, je toch de keus maakt Hem te danken en te prijzen, want Hij is het waard gedankt en geprezen te worden ondanks onze problemen.

3. Bidden naar de wil van God Een gebed moet natuurlijk ook naar de wil van God zijn. Hoe weet je wat de wil van God is?

* DE BIJBEL: Weten wat de wil van God is kan in eerste plaats door de bijbel. Hierin heeft God Zich geopenbaard en Zijn principes aan ons uitgelegd. Daarom kan door het lezen van de bijbel er achter komen wat Gods wil is. De bijbel geeft al een belangrijk kenmerk van iets dat Gods wil is: "De wil van God is het goede, welgevallige en het volkomene." (Romeinen 12:2)
* DE HEILIGE GEEST: Een tweede belangrijke manier om naar de wil van God te bidden, is te bidden door de Heilige Geest, want de Heilige Geest alleen kent God:
1 Korinthe 2:10 "Want ons heeft God het geopenbaard door de Geest. Want de Geest doorzoekt alle dingen, zelfs de diepten Gods. Wie toch onder de mensen weet, wat in een mens is, dan des mensens eigen geest, die in hem is? Zo weet ook niemand, wat in God is, dan de Geest Gods. Wij nu hebben niet de geest der wereld ontvangen, maar de Geest van God, opdat wij zouden weten, wat ons door God in genade geschonken is."
Daarom moeten we bidden in de Geest: Judas 1:20 "Maar gij, geliefden, bewaart uzelf in de liefde Gods, door uzelf op te bouwen in uw allerheiligst geloof en door te bidden in de Heilige Geest". Dit hoeft niet het bidden in tongen te zijn, maar kan ook betekenen dat je bid onder leiding van de Geest. Vraag daarom altijd de Heilige Geest of Hij je wil leiden in gebed, want Hij is degene die je leidt in de waarheid. Ga er niet zomaar vanuit dat je onbewust ‘geleid wordt’, vraag het Hem!

4. Welke hartsgesteldheid?
Je hart moet uitgaan naar God. Het gaat niet om de mooie woorden of om anderen: Mattheus 6:5
Vervolgers zegenend, nooit veroordelend of vervloekend: Matth 5:44
Anderen vergevend: Marcus 11:25 > bidden vanuit haat of wrok werkt niet.

5. Vanuit geloof en zonder twijfel bidden
De bijbel legt ook een grote nadruk op bidden uit geloof, omdat bidden vanuit twijfel nutteloos is. Bidden vanuit geloof is ontvangen, maar bidden uit twijfel zorgt ervoor dat je niet ontvangt. Je mag er vanuit gaan en geloven dat God Zijn beloftes houdt en je gebeden wil verhoren!

Wat is geloof? Geloof is niet zien en toch aannemen dat het er is; een rotsvast vertrouwen. Jezus zei: "Zalig zijn zij, die niet gezien hebben en toch geloven." (Johannes 20:29). Wanneer je iets al ontvangen hebt, geloof je er niet in, maar WEET je dat het er is. Geloven doe je, wanneer je het niet ziet en het toch aanneemt.
Dit is ook een belangrijk principe van gebed: geloven dat je het ontvangen hebt voordat je het ook daadwerkelijk hebt. Marcus 11:24 "Daarom zeg Ik u, al wat gij bidt en begeert, gelooft, dat gij het hebt ontvangen, en het zal u geschieden." Jezus zegt ons dat we moeten geloven dat we het ontvangen hebben, en dan zullen we het krijgen. Daarom is het goed om, als je ergens voor gebeden hebt, meteen de tijd te nemen God te danken dat Hij gegeven heeft waar je voor bid (als het gebed naar Zijn wil is natuurlijk). Als je God dankt voor iets wat je nog niet gezien hebt, en belijdt dat je echt aanneemt wat Zijn woord zegt, toon je een groot geloof.

Bidden uit geloof is ontvangen: Mattheus 21:21 "Maar Jezus antwoordde en zeide tot hen: Voorwaar, Ik zeg u, indien gij geloof hebt en niet twijfelt, zult gij niet alleen doen wat met de vijgeboom is gebeurd, maar zelfs indien gij tot deze berg zegt: Hef u op en werp u in zee, het zal geschieden. En al wat gij in gebed gelovig vragen zult, zult gij ontvangen."
Bidden uit twijfel is niet ontvangen: Jakobus 1:5 "Indien echter iemand van u in wijsheid te kort schiet, dan bidde hij God daarom, die aan allen geeft, eenvoudigweg en zonder verwijt, en zij zal hem gegeven worden. Maar hij moet bidden in geloof, in geen enkel opzicht twijfelende, want wie twijfelt, gelijkt op een golf der zee, die door de wind aangedreven en opgejaagd wordt. Want zulk een mens moet niet menen, dat hij iets van de Here zal ontvangen, innerlijk verdeeld als hij is, ongestadig op al zijn wegen."
Deze tekst laat opnieuw zien hoe belangrijk het is te bidden zonder twijfel. Als we twijfelen of God het wel wil geven, twijfelen we eigenlijk aan Zijn belofte en zullen we niet ontvangen. Vandaar dat deze tekst ook zegt dat je niet zult ontvangen als je innerlijk verdeeld bent, wanneer je dus bidt terwijl je niet eens gelooft dat je het krijgt. We moeten verwachten dat we krijgen wat we bidden.

Een goed voorbeeld hiervan is de Amerikaanse spreker Kenneth Hagin. Hij vertelde dat hij meerdere kinderen heeft die hij opvoedt in een relatie met de Heer. Maar voor elk van zijn kinderen heeft hij maar één keer gebeden dat ze tot geloof zouden komen, de Heer zouden aannemen en een levend gelovige zouden worden. Vanaf dat moment is hij zijn verdere leven God gaan prijzen en danken dat Hij zijn gebed verhoort heeft. Al zijn kinderen zijn tot levend geloof gekomen.

Een ander voorbeeld is dit: je moeder heeft iedere dag eten klaarstaan voor je. Waarom? Omdat ze voor je zorgt en van je houdt. Iedere dag opnieuw weet je dat ze voor eten zal zorgen. Dat heeft ze je beloofd en dat weet je. Maar stel je nou voor dat je iedere dag opnieuw naar je moeder gaat en zegt: "Mam, maak je alsjeblieft eten voor me? Ik wil het zo graag, maak je eten voor me? Wil je alsjeblieft eten maken vandaag, ik smeek het je!" Je moeder zal op een gegeven moment zeggen: "Luister nou eens, je weet toch dat ik voor je zorg en dat het eten er iedere dag staat..? Waarom blijf je zo zeuren?"
Ik denk dat het met onze hemelse Vader net zo is: als Hij iets beloofd heeft aan ons, moeten we niet blijven smeken en bidden, maar Hem gaan danken dat Hij het gegeven heeft.

Ook in het leven van Jezus zie je hoe belangrijk het geloof is. Regelmatig zei Jezus tegen iemand die Hij genas: "Uw geloof heeft u genezen". Er is maar een moment geweest dat Jezus een groep mensen ziek achterliet, en dat was in Zijn vaderland vanwege het ongeloof (Mattheus 13:58 en Marcus 6:5). Dit laat ziet hoe geloof kan meewerken in het ontvangen en ongeloof kan tegenwerken in het ontvangen.

6. Samen eenparig bidden
Mattheus 18:19 "Ik zeg u, dat, als twee van u op de aarde iets eenparig zullen begeren, het hun ten deel zal vallen van mijn Vader, die in de hemelen is. Want waar twee of drie vergaderd zijn in mijn naam, daar ben Ik in hun midden."
Het samen bidden heeft erg veel kracht. Vandaar dat bidden met een groep altijd krachtiger is als bidden in je eentje. Roep samen de Vader aan en begeer eenparig, dan zal je ontvangen. Het is niet zo dat God je gebed niet hoort wanneer je alleen bid, maar het is wel zo dat God een speciale belofte heeft gegeven aan het samen eenparig bidden, namelijk dat Hij daar aanwezig is.

7. Strijden in gebed
Als een gebed niet beantwoord wordt, betekent dat niet altijd dat het gebed niet naar Gods wil is of dat Hij ‘niet luistert’. Ook de duivel houdt soms de verhoring van gebeden tegen. Dit is te lezen in Daniel 10. Hier is Daniel dagenlang aan het bidden voor zijn volk. Pas na eenentwintig dagen komt Gabriel, een engel van God hem te hulp, omdat hij werd opgehouden door een boze geest: Daniel 10:12 "Vreest niet Daniel, want van de eerste dag af, dat gij uw hart erop gezet had om inzicht te verkrijgen en om u voor God te verootmoedigen, zijn uw woorden gehoord, en ik ben gekomen op uw woorden. Maar de vorst van het koninkrijk der Perzen stond eenentwintig dagen tegenover mij, doch zie, Michael, een der voornaamste vorsten, kwam mij te hulp, zodat ik daar, bij de koningen der Perzen de overhand behield".
Toen Daniel begon met bidden werd hij gehoord en werd een engel gestuurd, toch moest de engel 'strijden' om de verhoring van het gebed te kunnen verwezenlijken. Bid volhardend!
Vandaar dat Paulus ons dit zegt: Efeze 6:10 "Voorts, weest krachtig in de Here en in de sterkte zijner macht. Doet de wapenrusting Gods aan, om te kunnen standhouden tegen de verleidingen des duivels. Want wij hebben niet te worstelen tegen bloes en vlees, maar tegen de overheden, tegen de machten, tegen de wereldbeheersers dezer duisternis, tegen de boze geesten in de hemelse gewesten."
Paulus beseft dat we soms volhardend en worstelend moeten bidden: Romeinen 15:30 "Maar, broeders, ik vermaan u bij onze Here Jezus Christus en bij de liefde des Geestes, om samen met mij te worstelen in den gebede voor mij tot God."

Het is te veelomvattend om tot in details uit te leggen hoe je kunt strijden in de geestelijke wereld, daar houd ik binnenkort een aparte bijbelstudie over. Wel wil ik een belangrijke manier van strijden weergeven, dat is het uitspreken van het woord van God, en de beloftes van God. Spreek hardop uit dat God je gebeden wil verhoren, lees de bijbelteksten voor. Het uitspreken van Gods woord is een van de krachtigste wapens tegen de duivel. Dit zie je ook in het leven van Jezus. Wanneer Hij door de duivel verzocht wordt (Mattheus 4), wederstaat hij hem op maar één manier, namelijk het citeren van het Woord van God.
Als de duivel een leugen spreekt, stel dan de waarheid uit het Woord van God er tegenover, dat is een van de meest krachtige wapens.

8. Luisteren naar God
Een gesprek komt altijd van twee kanten. Zo is het ook met gebed: wanneer je God vraagt mag je er vanuit gaan dat Hij ook antwoord. Maar hoe kun je God verstaan? Dat kan door Zijn Heilige Geest.

In de tijd voordat de Geest werd uitgestort was de mens niet in de mogelijkheid met God te communiceren als nu. De Heilige Geest is de Geest van het Zoonschap, waardoor wij kinderen van God zijn en Hij onze Vader. Op die manier wil Hij ook met ons praten. Maar vroeger, in het Oude Testament, had de mens die mogelijkheid niet. Toen Gideon de stem van God moest verstaan legde hij een vlies uit (Richteren 6:7), en zei tegen God: "Indien er dauw op het vlies alleen zal zijn, en droogte op de ganse aarde, zo zal ik weten, dat Gij Israël door mijn hand zult verlossen, gelijk als Gij gesproken hebt." Gideon vroeg dus om een duidelijk teken. Maar wat je je goed moet beseffen is dat Gideon geen andere mogelijkheid had. Hij kon niet anders met God communiceren als op die manier, want de Geest was nog niet op alle vlees uitgestort.
Wij hebben de Heilige Geest ontvangen en daardoor zijn we in de mogelijkheid Zijn stem te verstaan.

Zelfs bij de apostelen zie je het verschil tussen de tijd voordat ze de Geest ontvingen en daarna. In Handelingen 1 wilden zij een plaatsvervanger voor Judas, die zichzelf opgehangen had. Ze besloten loten te trekken en vroegen God op die manier de opvolger aan te wijzen. Ze baden, wierpen het lot, en Matthias werd als 12e apostel gekozen (Handelingen 1:24-26).

Eén hoofdstuk later ontvangen de apostelen de Heilige Geest, en vanaf dat moment gooien ze nooit meer het lot, maar verstaan altijd te stem van de Heilige Geest. Bijvoorbeeld in Handelingen 8:29: "En de Geest zeide tot Filippus: treed toe en voeg u bij deze wagen." Daarna bekeerde hij de persoon die binnen in de wagen zat. Hetzelfde zien we bij Petrus in Handelingen 10:19: "..toen zeide de Geest: Zie, twee mannen zoeken naar u." En in Handelingen 13:2: "En terwijl zei vasten bij de dienst des Heren, zeide de Geest: zondert Mij nu Barnabas en Saulus af voor het werk waartoe ik hen geroepen heb." De Heilige Geest is soms zelfs hele andere dingen van plan als de discipelen, want wanneer zij het evangelie willen gaan verkondigen in Asia (Handelingen 16:6) werden zei door de Heilige Geest verhinderd, want Hij liet het niet toe.

Besef dus dat het uitleggen van een vlies of het werpen van het lot niet onze eerste manier van communiceren met God is. Ik geloof dat wij door Zijn Geest Zijn stem kunnen verstaan. Dat is vaak moeilijk, en misschien kost het tijd, maar ik wil je aanmoedigen om tijdens je gebed ervoor open te staan dat God terugspreekt. Hij kan tot je spreken in je gevoel, in je verstand, door de bijbel, door anderen, zelfs door de natuur, maar ook door Zijn stem.

© 2002-2003 Jeugddienst Zutphen.   Laatste update: Dinsdag, 25 februari 2003, 21:35