Home | Info | Nieuwsbrief | Preken | Agenda | Links | Contact | Gastenboek
Index | Terug | Verder
Preek: Gods hart voor de armen, wezen en weduwen
door Daniël Hoogteyling, 12 maart 2003

Hieronder de aantekeningen van Daniël, de volledige preek hebben we op CD gezet, en is bij één van ons voor ongeveer de kostprijs (1 euro) te koop.

GODS HART VOOR DE ARMEN, WEZEN EN WEDUWEN
Ps. 68:8 - Hij is de vader der wezen en de rechter (verdediger) der weduwen; God in zijn heilige woning.
Ps. 103:6 - De Here doet gerechtigheid en recht aan alle verdrukten.
Ps. 140:13 - Ik weet, dat de Here het geding van de ellendige berecht, de pleitzaak der armen.

God is een vader voor de wezen. Hij zorgt voor de ellendige, de verdrukten en de armen.
Dat is Gods karakter. Dat is hoe Hij is. Hij hoort elke hulp roep. Hij is dichtbij de gebrokenen van hart.
Dit is een hele belangrijke boodschap die we door de hele bijbel heen kunnen vinden:

De wet van Mozes
Leviticus 19:9 - 'Wanneer gij de oogst van uw land binnenhaalt, zult gij de rand van uw veld niet geheel afmaaien, en wat nog is blijven liggen van uw oogst, zult gij niet oplezen. Ook zult gij uw wijngaard niet afzoeken en het afgevallene van uw wijngaard niet oplezen.'

De joden waren agrarische mensen en dit was hoe ze met hun oogst om moesten gaan!!! Waarom?
'Dit zult gij voor de armen en de vreemdelingen laten liggen: ik ben de HERE, uw God.'

Met andere woorden: dit is hoe ik ben en zů wil ik dat het gebeurt en zů wil ik dat je mij vertegenwoordigt.
Dit geeft Gods zorg weer voor de armen, wezen en weduwen en vreemdelingen.
Elke jood die de wet van God gehoorzaamde moest voor deze mensen zorgen.

De profeten
Als we de profeten lezen vanaf Jesaja krijg je de indruk dat er 3 belangrijke zonden waren waar God echt serieus boos over werd. Afgoderij, overspel en onverschilligheid ten opzichte van de armen.
In de profeten staan heel veel stukken hierover er in.
De profeten spraken sterke oordelen uit over een land dat de oren sloot voor de hulp roep van de armen.

Laten we kijken naar Jesaja 58.
Jesaja 58:6,7 - Is dit niet het vasten dat Ik verkies: de boeien der goddeloosheid los te maken, de banden van het juk te ontbinden, verdrukten vrij te laten en elk juk te verbreken? Is het niet, dat gij voor de hongerige uw brood breekt en arme zwervelingen in uw huis brengt, ja, als gij een naakte ziet, dat gij hem bekleedt en u niet onttrekt aan uw eigen vlees en bloed?

Dan volgt er een belofte:
Jesaja 58:8-12

Nieuwe Testament
Jezus begint zijn bediening met het open rollen van de boekrol Jesaja en vertelde dat God hem gezalfd had om aan armen het evangelie te prediken

MattheŁs 25 De gelijkenis over de schapen en de bokken.
Profetisch gelijkenis over de einde van de tijd. God zal vanaf zijn troon de mensen oordelen.
De schapen mogen naar de rechterkant komen en Zijn koninkrijk binnengaan en de bokken moeten naar links en die verwerpt God.

MattheŁs 25:41 - Dan zal Hij ook tot hen, die aan Zijn linkerhand zijn, zeggen: Gaat weg van Mij, gij vervloekten, naar het eeuwige vuur dat voor de duivel en zijn engelen bereid is.

Als God dit tegen je zegt is het echt vreselijk!!! Er is niets erger.
En dan vervolgens vertelt Jezus waarom hij hen afwijst:
... want ik heb honger geleden en gij hebt Mij niet te eten gegeven, Ik heb dorst geleden en gij hebt Mij niet te drinken gegeven; Ik ben een vreemdeling geweest en gij hebt Mij niet gehuisvest, naakt en gij hebt Mij niet gekleed, ziek en in de gevangenis en gij hebt Mij niet bezocht. Dan zullen ook zij Hem antwoorden en zeggen; Heer, wanneer hebben wij u hongerig gezien, of dorstig, of als een vreedeling, of naakt of ziek, of in de gevangenis, en hebben wij U niet gediend? Dan zal Hij hun antwoorden en zeggen: Voorwaar, Ik zeg u, in zoverre gij dit aan een van deze minsten niet gedaan hebt, hebt gij het ook aan Mij niet gedaan. (MattheŁs 25:42-45)

Wij kunnen onze toekomst voor eeuwig in de hel doorbrengen om wat we NIET gedaan hebben!!!!

Gods hart gaat uit naar de mensen in nood.
Hij kwam voor de mensen in nood. Hij kwam om de zieken, de gebrokenen van hart te genezen - gezonde mensen hebben geen genezer nodig.
Om aan armen het evangelie te prediken. Om gevangenen te bevrijden.

De gebrokenen aanraken.
In MattheŁs 8 lezen we dat Jezus de melaatse eerst aanraakte en zijn melaatsheid toen pas genas door het woord dat Hij sprak. Hij genas eerst zijn hart en toen zijn lichaam.

Misschien is het een idee om naar plaatsen van echte armoede te reizen om gewoon een paar arme gebroken kinderen aan te raken.
Als wij de kinderen niet aanraken zal de wereld het doen!
We moeten Gods hart volgen.

Jakobus 1:27 - Zuivere en onbevlekte godsdienst voor God, de Vader, is: omzien naar weduwen en wezen in hun druk en zichzelf onbesmet van de wereld bewaren.
Laten we nee zeggen tegen zonde en onszelf richten op de armen, wezen en weduwen.

We kunnen niet onverschillig zijn.
We zijn misschien niet tegen de armen maar we zorgen er ook niet actief voor.
De bijbel vraagt van ons om die keuze wel te maken.

Paulus vertelt in Galaten dat hij na zijn bekering op een gegeven moment bij de apostelen in Jeruzalem kwam en hun het evangelie vertelde dat hij onder de heidenen verspreidde.
De apostelen keurden het goed en zeiden dat ze Gods genade op zijn leven zagen om het evangelie aan de heidenen te verkondigen zoals Petrus geroepen was het evangelie aan de joden te brengen. Eťn ding benadrukten ze nog, schreef Paulus:
Galaten 2:10 - Alleen moesten wij de armen blijven gedenken, en ik heb mij dan ook beijverd dat vooral te doen.

Bijna een miljard (980 miljoen) mensen zijn ondervoed.
En God hoort elke hulp roep. Hij ziet elk kind sterven... en ik hoop dat onze ogen ook verder opengaan.

We hebben het hier niet over een advies dat God ons geeft - dit is heel serieus:
Spreuken 28:27 - Wie de arme geeft, zal geen gebrek lijden; maar wie zijn ogen toesluit, wordt zwaar vervloekt.

© 2002-2003 Jeugddienst Zutphen.   Laatste update: Woensdag, 12 maart 2003, 18:25