Home | Info | Nieuwsbrief | Preken | Agenda | Links | Contact | Gastenboek
Index | Terug | Verder
Preek: Heiliging
door Tjarko Evenboer, 1 juni 2002

Ik heb de laatste tijd vaak gebeden waar ik het vanavond over moest hebben, maar ik kon niet echt een onderwerp vinden. Ik zocht naar een leuk enthousiast onderwerp, maar God bepaalde mij eigenlijk bij een wat minder populair onderwerp: heiliging. Wat is heiligheid behalve een mooi christelijk stopwoordje?
Wat houdt het in in deze wereld en in ons leven?

De diepe put met levend water
Ik was gisteren aan het bidden voor deze preek en ik vroeg God of Hij iets wilde toevoegen aan wat ik voorbereid had, of Hij iets speciaals had om tijdens mijn preek te vertellen. Hij liet mij toen in mijn gedachten het volgende zien:

Ik zag Jezus, en Hij zei tegen mij: "Kom, we gaan dit pad in." We liepen het pad in, en aan de linkerkant van het pad, helemaal aan het begin, stond een put. De put was een beetje verscholen achter de bosjes. Ik vroeg waar deze put voor diende. Jezus zei dat het de put met levend water was. Hij haalde een emmer naar boven uit de put, en we dronken er samen van. Hij deed daarna de emmer weer terug. Ik liep naar de put toe, en ik keek erin. Ik zag dat de put erg diep was, je kon haast het water niet zien. Ik vroeg Jezus waarom de put zo diep was. Hij zei: "De mensen zien het niet en de mensen willen het niet zien."

Daarna liepen we verder het pad op. Ik zag rechts een reuzenrad met een kermis, daarna links een vuilniscontainer en daarna een veldje waarop gevoetbald werd. Aan het einde van het pad lag een graf. We stonden bij het graf, en ik vroeg aan Jezus wat het graf betekende. Hij zei: "Als de mensen niet van het levende water gedronken hebben, komen ze op het pad allemaal nutteloze en vuile dingen tegen die Mij niet eren, en dat eindigt in de dood. Hoe kan Ik dan in hen blijven? Jullie moeten je vullen met Mijn levend water, en geen deel hebben aan de vuilheid van deze aarde. Dan kan Ik in jullie blijven."

Zoals iedereen dacht ik eerst dat het van mijzelf was, maar God bevestigde meer en meer in mijn hart wat Hij hier mee bedoelde. God wil dat we Hem zoeken met ons hart, ondanks dat de put moeilijk te vinden is. Als we niet bewust naar het levende water zoeken, komen we bij alle nutteloze dingen van deze wereld. Het reuzenrad en de kermis staan denk ik voor alle bandeloosheid en lol zonder God. De container staat voor alle onreinheid en vuilheid in deze wereld. Het voetbalveldje staat denk ik voor alle nutteloze inzet waar je niet dichter door bij God komt. Er is niets mis met voetballen, maar als het het doel van je leven is, kom je niet dichter bij God. Je leven eindigt met de dood als je God niet kent. Jezus wil dat wij Zijn levende water drinken!

Las later las ik deze tekst in de bijbel: "Gaat in door de enge poort, want wijd is de poort en breed de weg, die tot het verderf leidt, en velen zijn er, die daardoor ingaan, want eng is de poort, en smal de weg, die ten leven leidt, en weinigen zijn er, die hem vinden." (Mattheus 7:13/14)

Ik denk dat dat de boodschap is van wat ik vanavond ga vertellen: drink van het levend water en doe niet mee met wereldse praktijken. Weest heilig, want God is Heilig.

Heiligheid in het oude testament
De priesters in het oude testament moesten Heilig zijn wanneer zij in de tempel gingen, want ze waren daar in de aanwezigheid van God. Wij zijn nu die tempel, want ons lichaam is een tempel van de Heilige Geest. Ons lichaam is constant doordrenkt van Gods aanwezigheid. Daarom roept God ons op om Heilig te zijn omdat Hij heilig is: "Voegt u, als gehoorzame kinderen, niet naar de begeerten uit den tijd uwer onwetenheid, maar gelijk Hij, die u geroepen heeft, heilig is, wordt zo ook gijzelf heilig in al uw wandel; er staat immers geschreven: Weest heilig, want Ik ben heilig."

Heilig zijn betekent niet perfect zijn. Heilig zijn betekent in praktijk dat je je hele doen en laten in Gods hand legt en bereid bent verkeerde dingen uit je leven weg te doen. Het betekent dat je ernaar streeft alles uit je leven weg te doen dat tussen jou en God instaat.

Wat is heilig en wat is onheilig?
Paulus heeft dat heel kernachtig weergegeven in Kolossenzen 3:

Kolossenzen 3: "Indien gij dan met Christus opgewekt zijt, zoekt de dingen, die boven zijn, waar Christus is, gezeten aan de rechterhand Gods. Bedenkt de dingen, die boven zijn, niet die op aarde zijn. Want gij zijt gestorven en uw leven is verborgen met Christus in God. Wanneer Christus verschijnt, die ons leven is, zult ook gij met Hem verschijnen in heerlijkheid.
Doodt dan de leden, die op aarde zijn: hoererij, onreinheid, hartstocht, boze begeerte en de hebzucht, die niets anders is dan afgoderij, om welke dingen de toorn Gods komt. Daarin hebt ook gij eertijds gewandeld, toen gij erin leefdet. Maar thans moet ook gij dit alles wegdoen: toorn, heftigheid, kwaadaardigheid, laster en vuile taal uit uw mond. Liegt niet meer tegen elkander, daar gij den ouden mens met zijn praktijken afgelegd, en den nieuwen aangedaan hebt, die vernieuwd wordt tot volle kennis naar het beeld van zijn Schepper , waarbij geen onderscheid is tussen Griek en Jood, besneden of onbesneden, barbaar en Scyth, slaaf en vrijd, maar alles en in allen is Christus.
Doet dan aan, als door God uitverkoren heiligen en geliefden, innerlijke ontferming, goedheid, nederigheid, zachtmoedigheid en geduld. Verdraagt elkander en vergeeft elkander, indien de een tegen de ander een grief heeft, gelijk ook de Here u vergeven heeft, doet ook gij evenzo. En doet bij dit alles de liefde aan, als den band der volmaaktheid."


We weten allemaal dat Jezus voor onze zonden gestorven is, dat is geweldig. Als wij zondigen dan vergeeft Hij dat ons. Maar ik denk dat wij in Nederland daar soms te veel de nadruk op leggen. Jezus zei ook: "Ga heen en zondigt niet meer." Paulus zegt hier ook dat wij dingen uit ons leven moeten wegdoen.

We moeten elke keer weer de keuze maken dingen weg te doen voor God. En eigenlijk klinkt dat helemaal niet tof, maar het staat er wel. En dat is eigenlijk waar heiligheid om draait: de keuze maken dingen weg te doen uit ons leven.

Paulus noemt in deze tekst een aantal duidelijke praktijken op die onheilig zijn. Paulus draait er ook helemaal niet omheen, hij zegt gewoon waar het op staat. Hij noemt een hele rij dingen waar God een hekel aan heeft. Laten we ze even langslopen...: hoererij, onreinheid, hartstocht, boze begeerte, hebzucht (die niets anders is als afgoderij), toorn, heftigheid, kwaadaardigheid, laster en vuile taal en leugens. Allemaal woorden die heel ouderwets klinken, maar ze zijn enorm actueel. De wereld waarin we nu leven is doordrenkt van deze 12 dingen (met afgoderij erbij geteld). Denk niet te na´ef over deze wereld, want deze wereld wordt nou eenmaal op dit moment kapot gemaakt door satan. Deze hele rij dingen zijn bijna normaal in deze wereld. En het juist zo belangrijk dat wij niet gelijkvormig worden aan deze wereld. We moeten ons niet bezighouden met de dingen van de aarde, maar met de dingen van boven, waar Christus aan de rechterhand van God zit.

Deze 12 onheilige praktijken zijn actueel
Ik zal het rijtje doorlopen en de begrippen wat actueler maken.
De eerste vier zondige praktijken die Paulus noemt: hoererij, onreinheid, hartstocht en boze begeerte, horen bij elkaar omdat ze alle vier met lichamelijke, sexuele zonden te maken hebben.

- Hoererij: Dit is het eerste dat Paulus noemt. Het is namelijk ook een zonde die enorm veel voorkomt op deze wereld. Als je een dagje naar Amsterdam toegaat zijn er hele wijken waar je je beter niet in kan wagen, omdat prostituees zich in het openbaar aanbieden. Met school ben in ook een een paar dagen in Amsterdam geweest. We waren daar in een hotel, vlakbij de zeedijk. Het is daar zo ontzettend vuil! Maar niet alleen dat is hoererij. Hoererij is iedere seksuele relatie met iemand anders als je eigen man of vrouw. Wees alert! In Nederland in hoererij iets doodgewoons geworden.

- Onreinheid: Ons landje zit vol met onreinheid. In Amsterdam, in die buurt waar wij zaten, had je om de vijf meter een sex shop. Het is echt walgelijk. En neem nou al die smerige programma's op TV. Dat is allemaal onreinheid. Sta er eens bij stil dat zelfs in bijna iedere comedy en iedere film die vandaag de dag uitkomt onreinheid voorkomt. En het is enorm moeilijk om niet naar die comedies en films te kijken, want 80% is misschien niet verkeerd. Maar wees alert, want ook deze 'hele normale dingen' zijn doordrenkt met onreinheid. Probeer je er zoveel mogelijk bij weg te houden!

- Hartstocht: Dit is letterlijk de tocht van je hart, het gaat over de dingen waar je hart je heen wil brengen. Het is een soort drift om je begeertes achterna te lopen. Statenvertaling: schandelijke beweging. Laat je leiden door de Heilige Geest en niet door je hart!

- Boze begeerte is eigenlijk hetzelfde als de vorige drie, maar dan breder.

- Hebzucht: Wat is nou hebzucht? Bij hebzucht denk ik meteen aan Oom Dagobert. Je weet wel, die zit in z'n pakhuis vol geld te zwemmen en z'n geluksdubbeltje op te poetsen, en als Kwik, Kwek en Kwak langskomen om een paar centen voor hun Jonge Woudlopers Aktie te vragen drukt hij op een knopje zodat ze meteen weer op de straat belanden. Dat is in derdaad hebzucht. Maar zelf wordt ik er de laatste tijd bij bepaald dat ik ook hebzuchtig ben. Als ik langs een zwerver loop die helemaal geen rooie cent heeft bijvoorbeeld. Dan denk ik: 'zal ik hem wat geven.. nee, eerst een saucijzenbroodje halen.' Dat is eigenlijk pure hebzucht. Of als de collectezak langskomt.. pffff, eerst drie keer nadenken wat ik kwijt kan. Daarom zegt Paulus dat hebzucht niets anders is dan afgoderij, want het beheerst je leven helemaal. Zorg dat geld niet een afgod is. Paulus zegt: doe die hebzucht weg!

De volgende drie punten: toorn, heftigheid en kwaadaardigheid hebben te maken met boosheid en woede.

- Toorn: Dit is eigenlijk woede. Bij deze dingen denk ik altijd: Wat zou Jezus doen? Jezus werd nooit boos op mensen. De enige keren dat hij boos was, was dat een rechtvaardige boosheid. Ook tegen de farizeeŰrs was Jezus boos. Maar dat was alleen omdat Hij zoveel van hen hield. Hij had er zoveel verdriet van dat deze schriftgeleerden God zelf niet kenden. Ook toen Jezus alle rovers uit de tempel jaagde was Hij boos. Maar dat is hele andere boosheid als een woede-aanval tegen iemand anders. Paulus zegt dat we dat uit ons leven moeten wegdoen!

- Heftigheid: In andere vertalingen staat ook wrok of kwaadheid. Dat is hetzelfde als het vorige punt, maar dan veel dieper geworteld. Wrok is eigenlijk kwaadheid die helemaal in je hart is genesteld. Je kijkt dan naar andere personen die je ooit iets naars aangedaan hebben met woede. Paulus zegt dat we dat weg moeten doen!

- Kwaadaardigheid: dit is wederom een 'breder' begrip van de vorige twee.

De volgende drie dingen zijn alledrie zondige praktijken die we met onze mond begaan: laster, en vuile taal en leugens.

- Laster: Dit betekent spottende of nare dingen spreken; naar andere mensen of naar God. Ook vloeken is Gods naam lasteren. Maar ook roddelen is lasteren. Het moeilijke is dat we deze zonde zo makkelijk begaan en zo makkelijk niet als zonde zien. Ik moet ook iedere keer oppassen als ik over anderen praat.

- Vuile taal: Ik moet bekennen dat ik zelf nog zo vaak woorden zoals shit zeg. En jullie lachen mij misschien uit als ik zeg dat dat niet goed is, want iedereen doet het. Maar stel je eens voor: zou Jezus dat doen? Zie je Jezus lopen met zijn discipelen, en dan zegt Jezus opeens 'Shit!' ???
Ik denk het niet! Wees als Jezus!

-Leugens: Spreek nooit leugens tegen elkaar, ook niet een klein leugentje! Wees alert en denk goed na wat je zegt!

Hoe kun je heilig zijn?
Ik heb nu een hele lijst dingen opgenoemd die we uit ons leven weg moeten doen, maar de vraag is nu nog hoe je dat kunt doen. Ik wil jullie een aantal punten meegeven die van groot belang zijn. Het is Gods wil dat wij heilig zijn en Hij wil daar ook bij helpen!

De tekst die ik aan het begin las, zegt dat we de dingen van boven moeten zoeken, en niet de dingen van deze wereld. We moeten er tijd in steken Hem beter te leren kennen, in plaats van alles van deze wereld te leren kennen. Want we hebben een nieuwe mens aangedaan, en die nieuwe mens wordt vernieuwd tot volle kennis naar het beeld van zijn Schepper. Geweldig toch, dat wij vernieuwd worden naar het beeld van onze Schepper! Dat betekent dat we steeds heiliger en heiliger worden.

En hoe kunnen we de dingen van boven zoeken? Ik zal een paar tips geven:

Het woord van God tot je nemen

Neem tijd om het woord te lezen, want op den duur gaat het je gedachten veranderen. Het is een tweesnijdend zwaard dat tot onze gedachten doordringt. Als ik iedere avond voor de TV zit, gaat mijn denken zich transformeren naar die TV, maar God zegt dat ons denken getransformeerd moeten worden naar Hem. Je moet het Woord van God als een dagelijks, levend brood tot je nemen. Het zal je helpen heilig te zijn!

Vervuld zijn met de Geest
Het is van enorm groot belang om vervuld te zijn met de Heilige Geest. Probeer niet heilig te zijn zonder de Heilige Geest, want het lukt je niet. Het is onmogelijk heilig te zijn zonder de Geest van God die Heilig is, want onze menselijke geest streeft altijd naar onze menselijke verlangens.

Galaten 5:16: "Ik bedoel dit: als u zich in uw levenswandel laat leiden door de Geest, zult u geen gevolg geven aan zelfzuchtige verlangens. Want wat onze zelfzucht verlangt, is strijdig met hetgeen de Geest verlangt, en omgekeerd. Ze zijn elkaars vijanden, met het gevolg dat u niet kunt doen wat u zou willen. Maar als u zich laat leiden door de Geest, bent u niet aan de wet onderworpen."

Je hebt echt de Heilige Geest nodig. Ik weet dat er boeddhisten zijn die zichzelf kastijden en zich met hun hoofd tientallen keren op de grond laten vallen om van hun begeertes verlost te worden... maar het lukt niet! Heiligheid kan niet zonder de Heilige Geest. Soms vraagt God ons om dingen weg te doen uit ons leven, maar daarna wil Hij ons leiden door de Heilige Geest. Er staat in de bijbel dat wij kracht zullen ontvangen wanneer de Geest van God over ons komt. Die kracht hebben we nodig om zonde te weerstaan en heilig te leven. De Geest leidt ons in de waarheid en komt onze zwakheden te hulp.

Heb veel contact met God
Als laatste punt wil ik je dit meegeven: heb veel contact met God. Aanbid Hem, prijs Hem, dank Hem en bid tot Hem. Overal waar je gaat of staat. Een relatie moet van twee kanten komen. Als je wil dat God je heiligt, zoek Hem dan veel op!

Vul je met het levende water dat God geeft. Drink met Jezus van het levende water en eet van het levende brood. Vul je niet met dingen van deze wereld, want dat leidt uiteindelijk naar de dood. Als we Hem volgen, zullen we leven!

© 2002 Jeugddienst Zutphen.   Laatste update: Maandag, 3 juni 2002, 21:07