Home | Info | Nieuwsbrief | Preken | Agenda | Links | Contact | Gastenboek
Index | Terug | Verder
Preek: De bestemming van een christen
door Olaf ten Napel, 20 april 2002

De mens van deze eeuw lijkt helemaal van God gescheiden te zijn. Hij is nog wel in staat indrukwekkende prestaties te leveren op het gebied van techiek (computers, etc), op andere gebieden faalt hij echter voortdurend. Hij is niet meer in staat vrede te brengen, de leegheid die vele mensen voelen weg te nemen of de anderen lief te hebben als zichzelf. De bijbel zegt dat de mens niet altijd zo geweest is en niet altijd zo hoeft te blijven.
Vanavond gaan we het hebben over het wezen en de bestemming van de mens.

De mens voor de zondeval
God heeft de mens geschapen met het doel voor eeuwig relatie met hem te hebben in de heerlijkheid Gods (Rom.3:23). De mens was geschapen naar het beeld van God. Hij wandelde met God en was zeer goed geschapen. Bijna volmaakt. Hij had alles van God gekregen wat hij nodig had. God hield enorm veel van de mens.

De zonde
God drong zijn liefde niet op aan de mens, maar Hij gaf hen een eigen vrije keuze om bij Hem te blijven, of bij Hem weg te gaan. Als dit niet het geval zou zijn, zouden we niet over een liefdesrelatie kunnen spreken, want liefde moet van twee kanten komen. Als teken van deze vrijheid plantte de Here in de Hof van Eden twee bomen. De boom van kennis van goed en kwaad en de boom van Leven (Gen.2:9).

De boom des levens:
Het eten van de vrucht van de boom des Levens resulteert in een leven volgens de doelen die God daaraan gegeven heeft. Het is een leven in afhankelijkheid van God, een eeuwig leven. De boom is in wezen een beeld van God zelf, want God is leven.

De boom van kennis van goed en kwaad:
Eten van deze boom resulteert in een leven naar menselijke maatstaven, onafhankelijkheid van God. Deze onafhankelijkheid wordt bereikt door een ontwikkeling in kennis (van goed en kwaad) buiten God om. De onafhankelijke mens is gedoemd om te sterven, omdat hij geen eeuwig leven bezit buiten God om.

Toen Adam en Eva van de boom van kennis van goed en kwaad aten, maakten zij zichzelf onafhankelijk. De vrucht werkte als gif. Vanaf dat moment waren ze door en door bedorven en ten dode opgeschreven. Er was geen weg meer terug. De liefdesrelatie met God de Vader was voor eens en altijd verbroken, met als gevolg daarop dood en eeuwige scheiding van God. Je beseft dat vanaf dit moment het offer van Jezus een noodzakelijkheid werd.

In deze banale situatie zijn zij allen geboren (Rom. 5:12). Door Adam is de zonde binnen gekomen en door de zonde, de dood. Iedere mens is geboren uit de vrucht van een sterfelijk mens en daarom is de sterfelijkheid ons deel geworden. Bij dit sterfelijk lichaam hoort ziekte, zonde, scheiding van God en als eindbestemming dood.

MAAR!!! ZO IS DAN WIE IN CHRISTUS IS EEN NIEUWE SCHEPPING: HET OUDE IS VOORBIJ GEGAAN, ZIE HET NIEUWE IS GEKOMEN.
(2 KOR. 5:17)


Gelukkig hoef ik niet met het bovenstaande gedeelte te eindigen. Er is een uitkomst! Jezus is voor ons aan het kruis gegaan, om ons een hoopvolle toekomst te geven! Het volbrachte werk van Jezus (dood en opstanding) is een volledig antwoord op het zondeprobleem. Wij hadden de relatie met God afgekapt, door zijn liefde heeft hij dit toegelaten, maar ons in Jezus ook weer een weg terug geboden.

Wat is de boodschap van het kruis?

Jesaja 53

vers 5a: De straf die ons de vrede aanbracht was op hem. met andere woorden, we kunnen weer in relatie treden met God. Het loon dat de zonde brengt is de dood, maar Jezus is voor ons de dood in gegaan, zodat wij nu kunnen leven. Halleluja!!!! Dit is bij uitstek het grootste en meest goede nieuws dat er ooit in de wereld is verkondigd. Een eind aan de eeuwige dood!

vers 5b: Zijn striemen zijn ons genezing geworden. De Heer heeft voor ons de meest afschuwelijke dingen moeten meemaken. Zijn rug werd open geslagen met een riem, zodat wij allen de ziektepijn niet meer hoeven mee te maken. Zijn striemen zijn volledig toereikend om onze pijn te dragen. Deze tekst gaat ook op voor emotionele verwondigen. Mischien voel jij je wel een wrak, omdat je veel pijn is aangedaan. Misschien was je wel altijd een buitenbeentje of kon je helemaal niets positiefs in jezelf ontdekken. De striemen van Jezus willen jou volkomen genezing en herstel geven in alles wat jou kapot heeft gemaakt.

vers 6: maar de Here heeft ons aller ongerechtigheid op Hem doen neerkomen. Er is dus geen veroordeling meer (Rom. 8:1-2). Al onze ongerechtigheden van ons verleden, ons heden en onze toekomst heeft Jezus op Hem doen neerkomen. Wij zijn dus vrij. Alle schuldgevoelens die je met je meedraagt kan je afleggen bij het kruis. Er is namelijk een hele lieve Man die deze schuld afbetaald heeft en die ervoor gezord heeft dat jij volkomen vrij kunt zijn.

Een tweevoudig probleem:

Jezus heeft de prijs volledig betaald, maar toch lijkt het dat we vaak moeilijk deel kunnen hebben aan dit nieuwe, volle overwinningsleven. We beseffen mischien best wel dat Jezus onze zonden weggenomen heeft aan het kruis, dat we in Hem vrij zijn en dat de aanklacht verbroken is. Toch blijft de strijd tegen dit oude leven niet uit. Als we vergeving hebben ontvangen over een bepaalde rot-zonde presteren we het net zo makkelijk een uur later dezelfde zonde weer te begaan. Ook Paulus zegt dat hij telkens weer dingen doet waar hij in zijn hart een afschuw van heeft (Rom.7:15). Hoe komt het nou dat dit gevecht altijd lijkt door te gaan en we zo moeilijk overwinning kunnen halen?
In de Bijbel wordt een onderscheid gemaakt tussen Zonden (zondedaden) en zonde (zondemacht).
Voor de zondedaden is vergeving, door het bloed van Jezus (Rom.3:25). Het bloed dekt grote zonden, kleine zonden, bewuste zonden en onbewuste zonden; kortom alles wat tussen God en ons in staat. Ook vernietigt het elke satanische beschuldiging en schuldgevoelens in ons zelf. Als God ons rein heeft verklaard, hoe kan satan ons dan nog aanklagen. Als God voor ons is, wie is er tegen ons! Als satan je aanklaagt, hoef je niet te proberen de discussie te winnen door te zeggen dat het al wel een stuk beter gaat. Het enige dat hem de mond zal snoeren is te zeggen dat het bloed van Jezus jou heeft vrijgemaakt.

De zondemacht is de macht die na de vergeving van zonden je telkens weer overhaalt tot opnieuw zondigen. Voor bevrijding van de zonde(macht) is het kruis van Jezus (Rom. 6:6). Het bloed reinigt de mens van wat hij heeft gedaan, het kruis bevrijdt hem van wat hij is. Het bloed pleit de dader van zonden vrij, het kruis doodt de zondemacht over hem. Toen Jezus stierf aan het kruis was de mens in Christus besloten. De Heer nam ons mee in zijn dood en in zijn opstanding (Rom. 6:8). Het kruis maakt een einde aan de oude mens en verrijst de nieuwe mens. Het heeft geen enkele zin om bepaalde daden te laten omdat je dat niet hoort te doen als christen. Je wortel moet veranderen, met als gevolg je boom en je vruchten. Daar gaat het om bij de dood van de zondemacht. Dit is veel dieper dan een weloverwogen beslissing te nemen voor Jezus te gaan. Beslissingen neem je dagelijks, maar je oude leven aan het kruis hangen doe je voor eens en voor altijd. Daarom staat er ook geschreven in 2 Kor. 5:17: Het oude is voorbij gegaan, zie, het nieuwe is gekomen. We zijn dus totaal opnieuw geboren!!! Het is dus geen zaak van het verstand: als ik alles goed op een rijtje zet is het voor mij toch voordeliger om in Jezus te gaan geloven. Nee, het is een zaak van het hart: Heer wat er ook gaat gebeuren, wat U ook zal vragen, U moet mijn wortels veranderen. Betekent dit dat we vanaf dat moment nooit meer zullen zondigen? Volstrekt niet. We zullen dagelijks een beroep op het bloed van Jezus moeten doen en dat is ook niet erg, daar heeft Hij immers zijn bloed voor vergoten. Wel betekent dit dat je deel hebt gekregen aan het nieuwe leven, in de opstandingskracht van Jezus.

We zijn vrij!!!! Jezus striemen genazen ons, zijn bloed gaf ons vergeving van al onze ongerechtigheid, zijn kruisdood liet ons zondige lichaam sterven, zijn opstanding gaf ons nieuw leven in Hem. Als jij ervaart dat je nog niet in die nieuwe natuur van Jezus leeft en dit wel graag zou willen, gaan we voor je bidden. Als de duivel ziekte in jouw leven heeft gelegd, sturen we dat weg in de naam van Jezus, want het hoort niet bij het opstandingslichaam! Als jij nog steeds schuldgevoelens hebt, emotionele pijn voelt, wil God je aanraken. Als je verslaafd bent en je dit vanavond aan het kruis wil hangen, wil God het aannemen. Voel jij je minderwaardig, slecht of niet vrij in God, dan willen we vanavond graag voor je bidden.

© 2002 Jeugddienst Zutphen.   Laatste update: Zondag, 2 juni 2002, 15:41