Home | Info | Nieuwsbrief | Preken | Agenda | Links | Contact | Gastenboek
Index | Terug | Verder
Preek: Vrede, Lankmoedigheid en Geduld
door Patrick van Alen, 26 januari 2002

(De preek zoals hieronder wijkt af van het gesproken woord. Hetgeen hieronder is een platte tekst die in de woordverkondiging in de dienst met persoonlijke toevoegingen/veranderingen gebracht werd.)


De mensen zijn niet in staat vrede te scheppen op deze wereld, laat staan die te handhaven. Hoeveel burenruzies zijn er niet? In welk land op deze aarde heerst er eigenlijk vrede? De landen waarin geen conflicten zijn, kunnen op beiden handen geteld worden. Oorlogen, twist, veten, moord, scheldwoorden en echtscheidingen vormen de dagelijkse thema's in de kranten en op het TV-nieuws. En anders hebben we het er zelf wel over. En toch door drie eenvoudige woorden te kennen en toe te passen in ons leven zou dit alles kunnen opgelost worden:
Vrede, lankmoedigheid en geduld.
Helaas worden deze kenmerken door de mens niet gewaardeerd. De mensen kennen God niet meer en willen Hem ook niet zoeken, en daardoor weten ze ook niet de juiste waarde van deze woorden. Iemand die God in zijn hart draagt zal ook vlugger geneigd zijn deze woorden in zijn leven toe te passen. Of niet? Toen God de aarde en de mens geschapen had, wenste Hij dat zijn schepsel, de mens, met Zijn geest bezield zou worden. God wou een mens naar Zijn beeld en gelijkenis (Gen.1:26). Ons hart moet openstaan voor de vruchten van de Geest: "liefde, vrede, lankmoedigheid, geduld, vriendelijkheid, goedheid" (Gal. 5:22-23): Maar wat de Geest doet groeien en rijpen, is liefde, vreugde en vrede, geduld, vriendelijkheid, goedheid en vertrouwen, zachtmoedigheid en zelfbeheersing. Dat is wat de Geest laat groeien in jou. En zonder Gods Geest kun je dus niet naar Zijn beeld zijn. Van onszelf hebben we die eigenschappen niet hoor. Maar we kunnen ze wel krijgen. Als we ze willen en open staan voor Gods Woord en Geest. In de Bijbel wordt God beschreven als "God van vrede". Hij wordt zo genoemd in de brieven aan de gelovigen in Rome, Filippi, Korinte, Tessalonica, en in de brief aan de Hebreeën:

Rom. 15:33 God, de bron van de vrede, zij met u allen.

Rom. 16:20 God, de bron van alle vrede, zal satan spoedig onder uw voeten verpletteren.

Fil. 4:9 Breng in de praktijk wat ik u geleerd en overgeleverd heb door mijn woorden en daden. Dan zal God, die de vrede geeft, met u zijn.

2 Kor. 13:11 Tot slot groet ik u broeders en zusters, zorg dat alles in orde komt, luister naar goede raad, wees eensgezind en leef in vrede, en God, de bron van de liefde en de vrede, zal met u zijn. Groet elkander met de Heilige kus. Weten jullie eigenlijk wat de Heilige kus is? Wie kan mij dat vertellen, ik weet het eigenlijk niet eens precies.
Wie weet dat?

Vrede stichten is zo duidelijk een eigenschap van God, dat mensen die zich ermee bezighouden "Zonen van God" genoemd worden:

Matt. 5:9 Gelukkig zij die zich inzetten voor vrede: God zal hen Zijn kinderen noemen.

Hoor je dat, God zelf zal je Zijn kind noemen. Weet je, Gods koninkrijk bestaat uit vrede, blijdschap en rechtvaardigheid. Als volgelingen van Christus zou het van zelfsprekend moeten zijn dat we ons inzetten als vredestichters.
Hebr. 12:14 Streef de vrede na met alle mensen en probeer heilig te leven. Wie dat niet doet, zal nooit de Heer zien. Let erop, dat niemand de genade van God verspeelt.

Je kunt er zelfs je genade mee verspelen als jij er niet naar streeft vrede te hebben met alle mensen. Dat betekent natuurlijk niet dat zodra je een ruzietje hebt, je je genade kwijt bent. Zelfs als jij wel streeft naar vrede maar de ander niet zal er geen vrede zijn. En ook al zou je schuldig zijn aan jou deel van de ruzie, maar beleid je dit en ga je alsnog streven naar die vrede is alles o.k. lijkt mij. Maar als het je echt werkelijk geen ene moer interreseert of je nu koppig bent of niet en als het je niks uitmaakt met wie je wel of geen vrede hebt, en je zet je niet in om jouw relatie met je medemens op het goede spoor te brengen, dan kun je ECHT een probleem hebben. Want dan leef je niet naar Zijn beeld. En we hebben net zelf gelezen: Wie dat niet doet, zal nooit de Heer zien. Snap je nu de ernst van dit onderwerp. Snap je nu hoe belangrijk het is om er naar te streven in Gods wil te staan. Het houdt in dat wij onze tong moeten weerhouden van het kwade, en onze lippen van bedrog. Wij moeten ook het goede doen en afwijken van het kwade.

Glorie, eer en vrede echter vallen allen ten deel die het goede doen. (Rom.2:10).

Staat gewoon in je bijbel. Vrede kunnen wij ook bekomen door lankmoedigheid en geduld uit te oefenen tegenover de ander. Het betekent dat wij toegevend zijn, en veel kunnen verdragen. Het komt dan ook op hetzelfde neer als verdraagzaamheid. God is lankmoedig, geduldig en verdraagzaam. God gebiedt ons trouwens elkander lief te hebben. God leert ons dat wij onze vijanden moeten liefhebben. Geduld, lankmoedigheid, verdraagzaamheid, nederigheid, vriendelijkheid en vrede komen voort uit de liefde van God. De praktijk leert ons dat het niet altijd zo eenvoudig is. Je weet hoe moeilijk het is met iemand om te gaan, die overgevoelig is en die elk woord als een persoonlijke belediging aanhoort. Je moet steeds op je tong bijten, en op elk woord letten. Dit doe je uit liefde, maar het is moeilijk. Verdraagzaamheid moeten we dan in ons karakter opbouwen. Dit kan door Gods hulp. Wij moeten elke dag positief denken en handelen, want, denk eens aan de gevolgen van ongeduld. Wat gebeurt er als wij elkaar niet verdragen kunnen? Dan komen de problemen omdat we boos worden op elkaar en dan lopen we meestal rond met kwade gedachten. Zwaar gefrustreerd. Niet bepaalt een lichtend licht zou ik zeggen.

Gal.5:13-15 U bent geroepen om vrij te zijn.

Maar gebruik die vrijheid niet als voorwendsel voor zelfzucht. Nee, wees elkaar juist dienstbaar in een Geest van liefde, want de hele Wet is is vervat in dit ene gebod: Heb uw naaste lief als uzelf. Lankmoedigheid geeft rust in je leven. Geduld en vergeving herstellen de vrede onder vrienden. Terwijl ongeduld, boosheid, irritatie en toorn tegen jouw gezondheid werken, ze verstoren de rust en brengen slapeloze nachten met zich mee. God is geduldig. Dit heeft Hij meerdere malen aan het volk Israël getoond.

In Psalm 103:8 Hij is goedgunstig, vol medelijden, geduldig en liefdevol.

God is ook nog geduldig met ons. God is lankmoedig en wil niet dat één van ons verloren gaat. Hij geeft ons elke keer de kans om tot bekering te komen, omdat Hij de mens lief heeft. Ook dit moeten wij in ons achterhoofd hebben wanneer we ongeduldig worden. Wij moeten dan Gods liefde als voorbeeld te nemen.

Kolossenzen 3:12-17 U bent door God uitgekozen, Hem behoort u toe en Hij heeft u lief. Kleed u dus met medeleven, goedheid, bescheidenheid, zachtmoedigheid en geduld. Verdraag elkaar en vergeef elkaar, als iemand over een ander te klagen heeft. Vergeef zoals de Heer ook u vergeven heeft. Kleed u bij dit alles vooral met liefde, die de volmaakte band vormt. Laat de vrede van Christus heersen in uw hart. Daartoe bent u geroepen als leden van een lichaam. Wees dankbaar. Ik weet niet of jij nog iets tussen jou en nog iemand in hebt staan, maar streef ernaar om het op te lossen. En niet deze ene keer omdat je er een preekje over gehoord hebt. Pak het, stop het in je hart, en haal het er nooit meer uit. Want we zijn pas naar Gods beeld als we Zijn liefde uitdragen. Dan lijken we op hem. Waarom denk je dat Sacha op mij lijkt. Hij ziet niks anders dan elke dag hoe ik ben, wat ik doe, wat ik zeg, hoe ik denk, hoe ik loop, en nog veel meer. En als Sacha naar mij blijft kijken en mij blijft volgen wordt hij naar mijn beeld. Met God is het net zo. Hij is je vader, kijk naar Hem, volg Hem, lees over Hem, en je zult naar zijn beeld worden.

Ik wil je echt oproepen om dingen recht te zetten. Als er dingen tussen jou en iemand anders in staan waar jij zelf niet je best voor gedaan hebt, vertel het Hem, vraag of Hij je wil helpen.
Zoek ergens een plekje, en ga bidden, spreek iemand aan als je gedragen wilt worden in je gebed. Maar doe er iets mee, want God zegt: Let erop, dat niemand de genade van God verspeelt.

Als wij Liefde voorop zetten in alles, komen vrede, lankmoedigheid en geduld vanzelf.

De schriftgedeelten in deze preek komenuit de Groot Nieuws Vertaling.

(als jij/u contact met ons wilt opnemen over deze preek dan kan dat bv. per telefoon of mail. Alle reacties worden discreet en met respect behandeld).

© 2002 Jeugddienst Zutphen.   Laatste update: Zondag, 2 juni 2002, 15:41