Home | Info | Nieuwsbrief | Preken | Agenda | Links | Contact | Gastenboek
Index | Terug | Verder
Preek: Gods woord serieus nemen
door Tjarko Evenboer, 15 december 2001

Ik wil het graag hebben over "Het woord van God serieus nemen". Het Woord van God wordt te vaak niet serieus genomen. Als we het niet begrijpen, of het niet in ons leven terug zien, stoppen we het weg of redeneren het weg. Maar we moeten, als we echt God willen volgen, als eerste Zijn woord 100% geloven. Willen jullie dat?
Als eerste wil ik een tekst lezen uit Jesaja. Het is een bekende tekst, het is één van de meest bekende profetiën over Jezus:
"Nochtans, onze ziekten heeft hij op zich genomen, en onze smarten gedragen, wij echter hielden hem voor een geplaagde, een door God geslagene en verdrukte. Maar om onze overtredingen werd hij doorboord, om onze ongerechtigheden verbrijzeld; de straf die ons de vrede aanbrengt, was op hem, en door zijn striemen is ons genezing geworden." (Jesaja 53)
Ik kom later terug op deze tekst.

Ik hoor vaak mensen zeggen: "Ach ja, we zijn allemaal zondaars, he" of "We zijn allemaal schuldig en zondig en slecht". Sterker nog, er zijn zo veel christenen die de nadruk leggen op dat zij zondig zijn. Maar als je het mij vraagt, is de bijbel daar heel anders over.

Wat is het evangelie? We lazen het net in Jesaja: Jezus nam onze zonden op zich. In het Nieuwe Testament, in de brief van Paulus aan de Colossenzen, wordt het nog eens herhaald en uitgediept. We kennen het allemaal.

"Want Hij heeft u door Zijn Geest bevrijd van de macht van de zonde, die in uw lichaam heerst. U bent in de doop met Christus begraven. Maar door het geloof in de macht van God, Die ook Hem heeft opgewekt uit de dood, bent u nu met Hem opgestaan en hebt u nieuw leven ontvangen. U was dood door de ongehoorzaamheid aan God en de macht van de zonde leefde nog in u. Maar nu heeft Hij u samen met Christus levend gemaakt en al uw overtredingen vergeven." (Colossenzen 2:11, Het Boek)

Voordat Jezus Christus stierf, waren wij zondig. We zijn allemaal afstammeling van Adam en Eva, en hebben dus een zondige natuur. Maar door de dood van Jezus verandert dit. Als Jezus in jou sterft en weer opstaat door de doop, ben je in een nieuw leven opgestaan. We zijn dan verlost van de vloek van de zonde! De tekst zegt: We waren dood door de ongehoorzaamheid aan God en de macht van de zonde leefde nog in u. Maar nu zijn wij samen met Jezus levend gemaakt en zijn al onze overtredingen vergeven!!!
Voor alle duidelijkheid: We zijn GEEN ZONDAARS MEER! Wij als Christenen moeten niet de nadruk leggen op die zondigheid, want dat behoort tot ons oude leven. Maar we zijn nieuw geworden, daar moeten we over praten, dat is het evangelie. Paulus zegt: De persoon die wij vroeger waren, leeft niet meer. Door Zijn sterven heeft Jezus de macht van de zonde eens en voor altijd gebroken (Romeinen 6).

Misschien is jou geleerd dat we zondig zijn en zondig blijven, en dat Jezus simpelweg niet meer naar onze zonden kijkt. Dat is ook waar, maar wel een halve waarheid. Want de Bijbel zegt niet alleen dat onze zonden vergeven zijn, maar zelfs dat de zonde niet meer in ons leeft. We zijn VOLLEDIG bevrijd van de macht van de zonde.

Jij en ik zijn nieuwe scheppingen! Het is echt een fabeltje dat we pas na onze lijfelijke dood van de zonde vrij zijn. We zijn het NU al. Op het moment dat je gedoopt werd, stierf je zoals Jezus stierf en sta je op zoals Jezus opstond. En dan heb je een nieuw leven. De bijbel zegt zelfs dat dingen mogelijk zijn die mij persoonlijk onmogelijk lijken. Wisten jullie dat Johannes zegt: "een ieder die uit God geboren is, doet geen zonde, want het zaad Gods blijft in hem en hij kan niet zondigen, want hij is uit God geboren." (1 Johannes 3:9), en "Een ieder die in Hem blijft, zondigt niet; een ieder die zondigt heeft Hem niet gezien en heeft Hem niet gekend." (1 Johannes 3:6).

Het lijkt mij bijna onmogelijk om niet te zondigen. Maar de bijbel zegt dat het mogelijk is, dus is het mogelijk. Het is een geweldig doel en streven om te proberen niet te zondigen!

Ik hoop dat het duidelijk is: we zijn vrij van zonde, want Jezus heeft het gedragen! Maar er is nog een punt waar ik het over wil hebben. Het is een punt waarover iedereen wel een mening heeft, maar meestal wordt de bijbel zelf er niet op na geslagen. Ik bedoel het onderwerp genezing.

Als we naar de tekst in Jesaja kijken die ik aan het begin voorlas, lezen we als eerste "Onze ziekten heeft hij op zich genomen". We geloven allemaal dat Jezus onze zonden op zich heeft genomen, zodat wij er niet meer mee hoeven te lopen. Maar deze tekst zegt ook dat Jezus onze ziekten op zich heeft genomen!! Wij hoeven er dus niet mee te lopen.

Weten jullie hoe dat komt? Ziekte is pas gekomen na de zondeval bij Adam en Eva. Op dat moment kwam ziekte in de wereld, want ziekte komt door de zonde. Ziekte is net zo goed van satan als zonde. God noemt zich in de bijbel Israels Heelmeester en Hij belooft hen dat Hij hen nooit kwalen zou opleggen, mits zij zich aan Zijn geboden houden. Jezus is de bevrijder, satan is de onderdrukker. En Jezus noemt ziekte onderdrukking, gevangenschap en gebondenheid.

Zoals je ziet werd Jezus al in Jesaja voorspeld als degene die onze ziektes op zich nam. En in het nieuwe testament zien we dat weer, want de 4 evangeliën staan letterlijk VOL met genezingen die Jezus deed. Overal bestreed hij de ziektes, hij bestrafte boze geesten en zij luisterden naar Hem. De bijbel zegt dat Jezus kwam om de werken van de duivel te verbreken! Als Jezus de gelovigen uitzendt zegt hij tegen hen dat zij zieken de handen op moeten leggen en Hij belooft dat ze dan zullen genezen. Hij zegt zelfs dat de gelovigen hieraan te herkennen zijn! Overal waar het evangelie gepreekt wordt, moeten wonderen en tekenen volgen. Dat is een principe van God.

Jullie weten wel dat ik genezen ben toen mij de handen opgelegd werden. Het vreemde is dat dit letterlijk een opdracht van Jezus is, maar dat ik toch van vele kanten negatieve reacties krijg als ik dit vertel. We weten allemaal dat Jezus mensen genas, en we zeggen allemaal dat Hij nog steeds Dezelfde is. Waarom zijn er nou wel duizend meningen over een onderwerp als genezing? Omdat te vaak de bijbel niet serieus genomen wordt. Als God niet veranderd is, en de Bijbel niet veranderd is, betekent het dat wij waarschijnlijk veranderd zijn. Jezus is nog steeds dezelfde en geneest nog steeds.

Ik zeg niet dat ik alles begrijp en goed weet, maar ik zeg wel dat de bijbel heel duidelijk is. Natuurlijk worden er mensen niet genezen, maar dat begrijp ik ook niet. Maar zeg dan niet meteen dat God niet altijd wil genezen, want dat staat in mijn bijbel helemaal nergens! We moeten ons vasthouden aan de BIJBEL en niet aan wat we om ons heen zien. Het is enorm naar voor mensen die niet genezen, werkelijk waar. Echt, ik wil niemand kwetsen met wat ik zeg. Maar geef niet God de schuld als iemand niet geneest. Het zal eerder aan ons liggen, omdat wij te weinig bidden, omdat wij te weinig geloven en omdat wij de bijbel niet serieus nemen.

Er wordt vaak gezegd dat God mensen wel ziektes oplegt. Men haalt een tekst van Paulus aan, waarin hij vertelt dat hij een 'doorn in het vlees' heeft. Uit de tekst is op te maken dat het gaat om een engel van satan die hem met vuisten slaat. Vaak wordt er dan gezegd: "Zie je, God geneest niet altijd." Maar we moeten de tekst ook verder lezen! Paulus zegt dat God het toeliet dat hij geslagen werd door de geest, niet uit gewoonte, maar omdat Paulus zulke grote openbaringen en gezichten van God krijg dat hij zich niet moest gaan verheffen. Waarschijnlijk werd Paulus zo bovennatuurlijk door God gebruikt dat hij menselijk gezien hoogmoedig zou worden. Daarom liet God het toe. Deze doorn in het vlees van Paulus is absoluut geen regel van God. Zeg nou zelf: wie van jullie ontvangt er zulke grote openbaringen iedere dag? Het is een tekst die te pas en te onpas wordt aangehaald. Maar we moeten de bijbel als geheel zien en niet alleen deze tekst eruit halen. Jezus genas overal mensen en hij liet niemand met ziekte rondlopen, hij was de bevrijder! Dit geval met Paulus was duidelijk een grote uitzondering.

Waarom zijn er dan zovelen dit niet genezen worden? Ik weet het ook niet. Maar er zijn zoveel redenen mogelijk. Ik zal een aantal voorbeelden geven. Als Jezus in de bijbel bij een dove komt, ging hij niet voor deze persoon bidden. Hij bestrafte de dove geest. Soms zei Hij: "Oor, wordt geopend!". Daarom moeten ook wij niet op zo'n manier bidden. Als wij voor een dove gaan bidden, onze handen vouwen en God vragen of Hij hem wil genezen, doen we het niet zoals de bijbel het leert! We moeten zeggen: "dove geest, ga uit!". Als we niet bijbels bidden, ontvangen we ook niet bijbels.

Een andere reden is dat soms het verschil tussen ziekte of demonische gebondenheid niet duidelijk is. Sommige ziektes worden door demonen veroorzaakt, zoals in de bijbel bijv. iemand met een kromme rug. Als we voor zulke personen gaan bidden of ze zalven, heeft het geen effect, Want demonen moeten uitgeworpen worden! Nogmaals, als we niet bijbels bidden ontvangen we niet bijbels!

Het probleem ligt vaak aan ons. Ik hoorde van een vrouw die 8 keer voor zich had laten bidden. 8 keer heeft ze zich de handen laten opleggen en ze genas niet. De 9e keer genas ze volledig. Ik moet eerlijk zeggen dat ik ook niet begrijp waarom God pas de 9e keer genas. Misschien wilde Hij het geduld op de proef stellen. Maar deze vrouw volhardde en genas! Veel mensen haken bij de derde keer af en zeggen: "God geneest niet altijd" of "God wil mij misschien niet genezen". Maar we moeten op Gods woord gaan staan en Hem aan Zijn beloftes herinneren! God liegt niet! Als Hij iets zegt is het waar. Er staat in de bijbel niet: "Als u mensen de handen oplegt, zou het eventueel misschien wel eens voor kunnen komen, dat wil zeggen, als u geluk hebt, en genoeg geloof, dat er wie-weet een genezing zou plaatsvinden, dus probeer maar wat." Nee, er staat: "Op zieken zullen zij de handen leggen en zij zullen genezen"!

We moeten de bijbel serieus nemen!

Ik had laatst een tentamen Psychologie. Ik had er erg hard voor geleerd en heel erg mijn best gedaan. Ik heb gebeden of God mij wilde helpen. Van de week kreeg ik mijn cijfer terug: een drie. Nu kan ik zeggen: "God wil niet dat ik een goed cijfer krijg." Of ik had kunnen zeggen: "God verhoort mijn gebeden niet altijd." Maar lag het wel aan God? Misschien had ik niet genoeg geleerd. Misschien concentreerde ik mij niet genoeg of had ik weinig zelfvertrouwen. Het zal vast en zeker aan mij liggen en niet aan God!

Zo is het ook met genezing. We moeten ons zelf onderzoeken en kijken wat wij misschien fout doen. Maar geef God niet zomaar de schuld! Hij spreekt de waarheid!

Misschien denk je nu bij jezelf 'God is toch ondoorgrondelijk?', en dat is ook zo. Maar God heeft Zijn woord gegeven om Zichzelf kenbaar te maken. We lezen in de bijbel dat Jezus mensen genas, Zo is Hij. Hij is onveranderd!

Ik wil jullie uitdagen Gods woord serieus te nemen. Kijk niet naar de omstandigheden of naar de realiteit, want God is van een hogere realiteit. We moeten Hem dwars door deze dingen heen geloven.

Ik wil niemand kwetsen, maar jullie motiveren om God serieus te nemen. Hij liegt niet!

Amen.

© 2002 Jeugddienst Zutphen.   Laatste update: Zondag, 2 juni 2002, 15:41